Zasady bezpieczeństwa na czas pandemii:
 • Przed wejściem do gabinetu proszę o dezynfekcję dłoni.
 • Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 • Jeśli mieliście Państwo kontakt z osobą zakażoną, wróciliście z urlopu w trakcie którego, mieliście styczność
  z większą ilością ludzi, proszę o informację na ten temat. Możemy wtedy przejść na sesje online aż będą Państwo pewni, że jesteście zdrowi.
 • Jeśli Państwo zachorowaliście, proszę o informację.
 • Obowiązuje zasada obopólnego zaufania.
 • Istnieje ryzyko, że w przypadku zakażenia mnie lub kogoś z Państwa, Instytucja Sanepidu może prosić o podanie Państwa nr telefonów oraz nazwisk. Są to informacje, których mogą ode mnie wymagać, pomimo RODO i obowiązującej tajemnicy zawodowej. Wiąże się to z aktualną sytuację pandemiczno-epidemiologiczną.
 
1. Czas trwania sesji

Czas trwania pojedynczej sesji wynosi 50 minut.

2. Oferowane usługi :

 • Konsultacja psychologiczna
 • Wsparcie psychologiczne
 • Psychoterapia (nurt psychodynamiczny)
 • Interwencja w kryzysie psychicznym
Umówiona wizyta odbywa się w gabinecie, który znajduje się na ul. Przedwiośnie 2b/80, w Krakowie lub za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej video rozmowy (wizyta online).
W przypadku zarezerwowania wizyty online, przesyłam na podany przez Państwa adres e-mail link najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym terminem spotkania. Aplikacja, z której korzystam podczas sesji online to Zoom Meeting.
Zalecam zainstalowanie aplikacji dużo wcześniej. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania sesji online przez pacjenta
 
Psychoterapeutka nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.

Czas konsultacji jest przestrzenią do przedstawienia przez Państwa uciążliwych objawów oraz trudności.
Wspólnie badamy także obszary, które mogą utrudniać satysfakcjonujące funkcjonowanie.
Stanowi to podstawę, bazę do planu wspólnej pracy.

3. Kontrakt psychoterapeutyczny

Podczas 4-5 konsultacji ustalamy tak zwany Kontrakt. Kontrakt zawiera ogólne zasady pracy, częstotliwość spotkań, wstępną długość procesu oraz cel. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest za zgodą obu stron oraz sporządzany
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Kontrakt psychoterapeutyczny ustalany jest indywidualnie.

4. Płatność

Płatność gotówką po każdej sesji lub przelewem najpóźniej dzień przed umówionym terminem spotkania.
Konsultacje przed rozpoczęciem psychoterapii są niezbędnym elementem. Koszt pojedynczej konsultacji psychoterapeutycznej wynosi 160zł. Sesje psychoterapii – 150zł/50min. 

Cennik wszystkich usług znajduje się w zakładce „Oferta

5. Zasada odwoływania wizyt

Umówione spotkanie można anulować lub przesunąć na inny, możliwy termin do godz. 15.00 dnia roboczego poprzedzającego umówioną wizytę.
Zmian można dokonać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@therapoint.pl, telefonicznie
bądź przez wiadomość SMS.
Brak informacji dotyczącej zmiany terminu ze strony pacjenta, do godziny 15.00 dnia poprzedzającego umówioną wizytę, wiąże się z obowiązkiem zapłaty za planowaną sesję.

Pacjent zobowiązany jest wnieść opłatę za wszystkie sesje, z wyjątkiem:

 • sesji odwołanych przez psychoterapeutę. W tej sytuacji wspólnie, wraz z pacjentem, zostaje ustalony inny, dogodny termin.
 • sesji odwołanych z powodu hospitalizacji pacjenta.
 • sesji odwołanych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem powodowanym wyjazdem urlopowym pacjenta. W ciągu roku nie więcej niż 2 przerwy urlopowe, nie dłuższe niż 2 tygodnie.

 6. Punktualność

 Zaleca się przestrzegania konkretnych, wcześniej ustalonych godzin.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn pacjent nie zdoła zjawić się punktualnie – ma on obowiązek poinformować o tym psychoterapeutkę telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS.

7. Tajemnica zawodowa

Jako psycholożka, psychoterapeutka zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie sesji.
Wyjątkiem od zachowania tajemnicy są sytuacje, gdy:

 • tak stanowią inne ustawy,
 • zagrożone jest życie lub zdrowie pacjenta lub innych osób.

Tym samym oświadczam, iż nie prowadzę dokumentacji psychoterapeutycznej.

Ewentualne notatki sporządzone w trakcie sesji oraz wszelkie dane są jedynie do wglądu dla mojego użytku.
W ich treści nie widnieją żadne informacje, które umożliwiłyby zidentyfikowanie konkretnej osoby.

8. Korzystanie z pomocy przez osoby bliskie

Ze względu na skuteczność psychoterapii oraz dobro pacjentów, nie zaleca się podejmowania terapii u tego samego psychoterapeuty przez osoby spokrewnione lub będące w bliskich relacjach w zbliżonym czasie.

Tym samym, zastrzegam sobie prawo odmówienia rozpoczęcia pracy terapeutycznej w w.w sytuacji.

9. Superwizja

Pracuję pod stałą superwizją cerfytikowanego superwizora. Oznacza to, że moja praca, proces terapeutyczny
może być konsultowany z osobą o większym stażu, w trosce o jakość moich usług.
Jest to stały, obowiązkowy element pracy psychoterapeuty i stanowi formę kształcenia zawodowego.
Superwizor nie ma dostępu do Państwa danych, które umożliwiają rozpoznanie.